PROPISI

 
 
 

DEFENDOLOGIJA CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

 
 
 
 
     
 

Na osnovu člana 164. Zakona o policiji ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj: 101/05),

Vlada donosi

Uredbu o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 8/2006 od 27.1.2006. godine.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje disciplinska odgovornost u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

O disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika u prvom stepenu odlučuje lice određeno zakonom, odnosno lice ovlašćeno u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: disciplinski starešina).

O prigovorima protiv odluka disciplinskog starešine, u drugom stepenu, odlučuje nadležno veće disciplinske komisije, sastavljeno od predsednika veća i dva člana.

Sedište, područja za koja se obrazuju i sastav veća disciplinske komisije određuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar), rešenjem o imenovanju članova disciplinske komisije. Ministar određuje i naknadu za rad u disciplinskoj komisiji.

II. DISCIPLINSKI POSTUPAK

Član 3.

Disciplinska odgovornost policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu (u daljem tekstu: zaposleni) utvrđuje se u disciplinskom postupku koji se smatra hitnim.

Disciplinski postupak vodi se sa što manje troškova i gubitka vremena, s tim da se potpuno i pravilno utvrdi činjenično stanje.

Član 4.

Disciplinski postupak pokreće disciplinski starešina.

Disciplinski starešina može disciplinski postupak da pokrene po sopstvenoj inicijativi ili na predlog rukovodioca organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi (u daljem tekstu: neposredni rukovodilac).

Svaki zaposleni koji sazna za učinjenu povredu službene dužnosti može disciplinskom starešini da podnese inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka.

Ako za učinjenu povredu službene dužnosti sazna policijski službenik, dužan je da saznanja o tome u pisanom obliku dostavi bez odlaganja i neposredno nadređenom službeniku.

Član 5.

Disciplinski starešina pokreće disciplinski postupak pismenim zaključkom.

Zaključak se dostavlja zaposlenom. Protiv zaključka zaposleni nema pravo prigovora.

Član 6.

Disciplinski starešina vodi disciplinski postupak i odlučuje o disciplinskoj odgovornosti.

U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava na kojoj zaposleni ima pravo da izloži svoju odbranu. Zaposleni na raspravi može da se brani sam ili preko zastupnika, a može da za raspravu dostavi i pismenu odbranu.

Rasprava se može održati bez prisustva zaposlenog ako za to postoje važni razlozi, a zaposleni je na raspravu uredno pozvan.

Član 7.

Pri izricanju disciplinske mere vodi se računa o stepenu odgovornosti zaposlenog, težini posledica povrede službene dužnosti, subjektivnim i objektivnim okolnostima pod kojima je povreda službene dužnosti izvršena, kao i o ranije izrečenim disciplinskim merama koje nisu izbrisane iz evidencije.

Član 8.

Protiv rešenja disciplinskog starešine zaposleni o čijoj disciplinskoj odgovornosti je odlučeno u prvom stepenu ima pravo da podnese prigovor disciplinskoj komisiji.

Prigovor se podnosi u roku od osam dana od dana uručenja rešenja.

Član 9.

Veće disciplinske komisije dužno je da o prigovoru odluči u roku od 30 dana od dana prijema prigovora, inače se smatra da je prigovor odbijen.

Protiv odluke iz stava 1. ovog člana može da se podnese tužba nadležnom sudu.

Član 10.

Zaposlenom kome je izrečena disciplinska mera prestanka radnog odnosa prestaje radni odnos danom konačnosti rešenja kojim je disciplinska mera izrečena.

Član 11.

Disciplinska mera izrečena konačnim rešenjem upisuje se u jedinstvenu kadrovsku evidenciju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu.

Disciplinska mera briše se iz jedinstvene kadrovske evidencije ako zaposlenom ne bude izrečena nova disciplinska mera u naredne dve godine od izrečene disciplinske mere za laku povredu službene dužnosti, ili u naredne četiri godine od izrečene disciplinske mere za tešku povredu službene dužnosti.

Član 12.

Na pitanja vođenja disciplinskog postupka u prvom stepenu koja nisu uređena ovom uredbom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Ovaj zakon primenjuje i disciplinska komisija.

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Do postavljenja, odnosno ovlašćivanja lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe, a najkasnije do 29. novembra 2006. godine, disciplinske starešine su načelnici resora u Ministarstvu ili lica koja oni ovlaste - za zaposlene u sedištu Ministarstva, i načelnici sekretarijata unutrašnjih poslova ili lica koja oni ovlaste - za zaposlene u sekretarijatima i odeljenjima unutrašnjih poslova.

Član 14.

Do utvrđivanja sadržaja i načina vođenja jedinstvene kadrovske evidencije policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, a najkasnije do 29. novembra 2006. godine, o izrečenim disciplinskim merama evidencija će se voditi po dosadašnjim propisima.

Član 15.

Postupci odlučivanja o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih koji su započeti do stupanja na snagu ove uredbe okončaće se primenom propisa prema kojima su započeti, ako je to za zaposlenog povoljnije.

Postupci odlučivanja o disciplinskoj odgovornosti zbog lakih i teških povreda službene dužnosti predviđenih Zakonom o policiji, okončaće se primenom ove uredbe.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova ("Službeni glasnik RS", broj 71/92).

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 110-345/2006-001

U Beogradu, 26. januara 2006. godine

Vlada

Predsednik,

Vojislav Koštunica, s.r

 
 
art-team® 2006. - 2007. Sva prava zadržana