IZDANJA

22.05.2011.

PDF

NEZAPOSLENOST

Zbornik radova

Predgovor

prof. dr Braco Kovačević

doc. dr Miodrag Romić

NEZAPOSLENOST I SOCIJALNA ISKLJUČENOST

prof. dr Dragan Koković

NEZAPOSLENOST I SIROMAŠTVO KAO OBLICI DRUŠTVENE I EGZISTENCIJALNE ISKLJUČENOSTI - PRIMER REPUBLIKE SRPSKE

prof. dr Ivan Šijaković

mr Nemanja Đukić

UZROCI, VRSTE I POSLJEDICE NEZAPOSLENOSTI

prof. dr Lazo Ristić

KONCEPTUALNI I METODOLOŠKI PROBLEMI ISTRAŽIVANJA NEZAPOSLENOSTI I SIVE EKONOMIJE U REPUBLICI SRPSKOJ

prof. dr Duško Vejnović

SOCIJALNA, PRAVNA I MORALNA DRŽAVA MOGU RIJEŠITI NEZAPOSLENOST

doc. dr Boro Tramošljanin

NEZAPOSLENOST I ČINIOCI NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ

prof. dr Radoja Radić

PREDUZETNIČKE INVENCIJE I INOVACIJE U FUNKCIJI ZAPOŠLJAVANJA

prof. dr Žarko Ristić

doc. dr Radovan Klincov

INFLACIJA, NEZAPOSLENOST I GLOBALNA EKONOMSKA KRIZA

prof. dr Nedžad Bašić

KUDA VODI OVAJ PUT

prof. dr Saša Mijalković

prof. dr Dane Subošić

KORELACIJA (NE)ZAPOSLENOSTI, SOCIJALNE BEZBEDNOSTI I NACIONALNE BEZBEDNOSTI

prof. dr Zoran Govedar

prof. dr Zoran Lukić

mr Dragan Čomić

AKTUELNA PROBLEMATIKA NEZAPOSLENOSTI VISOKOOBRAZOVANIH KADROVA U ŠUMARSTVU REPUBLIKE SRPSKE

dr Zoran Milošević

O FEMINIZMU I NEZAPOSLENOSTI ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

dr Dragan Radišić

NEZAPOSLENOST U REPUBLICI SRPSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE U OS BIH PO PITANJU OVE PROBLEMATIKE

doc. dr Milan Gužvica

MOGUĆA STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

doc. dr Simović Slobodan

prof. dr Bijelić Snežana

mr Danilović Evelina

Danilović Andrej

STAFING LJUDSKIH RESURSA U SPORTU I FIZIČKOM VASPITANJU

Rajko Kličković, Msc

ZAPOŠLJAVANJE I DRUŠTVENO UKLJUČIVANJE INVALIDA U REPUBLICI SRPSKOJ I OKRUŽENJU - TRENUTNO STANJE I PERSPEKTIVE

Slobodan Nagradić

NEKOLIKO TEZA O FENOMENU NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ DANAS - PLAIDOYER ZA JEDNU REDIZAJNIRANU SOLIDARISTIČKU I EKLEKTICISTIČKU OPCIJU

Pantelija Ćurguz

AKTUELNI TRENUTAK NEZAPOSLENOSTI

Gojko Pavlović, Msc

Nikolina Grbić - Pavlović, Msc

USTAVNE I MEĐUNARODNOPRAVNE GARANCIJE LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI KAO OSNOV PREVAZILAŽENJA NEZAPOSLENOSTI

Dragiša Jurišić, Msc

NEZAPOSLENOST KAO FAKTOR UGROŽAVANJA LJUDSKE BEZBEDNOSTI

mr Jelena Poplašen

Nela Lazić

Bojana Miodragović

MLADI, NEZAPOSLENOST I DEVIJANTNE POJAVE

Irina Kovačević

Violeta Romić

NEZAPOSLENOST I LJUDSKA PRAVA

Dalibor Savić

DRUŠTVENI ZNAČAJ AKTIVNE POLITIKE TRŽIŠTA RADA

Todor Skakić

STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA REPUBLIKE SRPSKE 2010‐2014 PERSPEKTIVE I IZAZOVI U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

Dragana Jelić

PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI NEZAPOSLENOSTI

Sanja Sredić

GLOBALNI GENERATORI NEZAPOSLENOSTI I KRNJA EGZISTENCIJA

Milanko Štrbac

OD IDEJE DO PROFITA - PROBLEMI NEZAPOSLENOSTI

Žaklina Komosar

AKTUELNI TRENUTAK NEZAPOSLENOSTI

Siniša Jevtić

AKTUELNO STANJE NEZAPOSLENOSTI U ZEMLJAMA TRANZICIJE I U RAZVIJENIM ZEMLJAMA

Svjetlana Dragović

spec. Dragana Milijević

ZAPOŠLJAVANJE I PRAVA NEZAPOSLENIH U REPUBLICI SRPSKOJ

Mira Makivić

VEZA IZMEĐU NEZAPOSLENOSTI I OSTVARIVANJA OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA

Obren Bjelošević

SAVJETI ZA PODRŠKU PRI ZAPOŠLJAVANJU I JAVNO ZAGOVARANJE

Đorđe Marčeta

AKTUELNO STANJE I OSNOVNE KARAKTERISTIKE NEZAPOSLENOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ

Izdavač: Klub intelektualaca 123, Banja Luka Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka

Za izdavača: Ratko Latinčić, dipl. ekk, prof. dr Duško Vejnović

Urednici: prof. dr Braco Kovačević prof. dr Duško Vejnović

Programski i uređivački odbor: prof. dr Braco Kovačević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Duško Vejnović, predsjednik Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka, Ratko Latinčić, dipl. ekonomista, predsjednik Kluba intelektualaca 123 Banja Luka, Ranko Milić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Petar Đokić, Ministars- tvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, mr Vinko Bogdan, pomoćnik ministra u Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske, Rajko Kličković, Ministars- tvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske, mr Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić, Izvršni direktor Privredne komore Republike Srpske, prof. dr Stanko Stanić, rektor Univerziteta u Banja Luci, prof. dr Simo Jokanović, prorektor Univerziteta u Banja Luci, doc. dr Zoran Govedar, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Dragan Koković, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Nenad Suzić, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Ivan Šijaković, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Nedžad Bašić, Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, prof. dr Lazo Ristić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, doc. dr Miodrag Romić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Žarko Ristić, Univerzitet za poslovne studije u Banjoj Luci, prof. dr Radoja Radić, Univerzitet za poslovne studije u Banjoj Luci, Pantelija Ćurguz, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, doc. dr Slobodan Simović, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, doc. dr Ostoja Barašin, Nezavisni Univerzitet u Banjoj Luci, Branka Kolar-Mijatović, Klub intelektualaca 123 Banja Luka.

Štampa: “ART PRINT” Banja Luka

Za štampariju: Milan Stijak

Tehnički urednik: Pavlović Gojko, mr

Lektor: Tatjana Ponorac, prof.

Korektor: Sanja Sredić, prof.

Prevod: Tatjana Ponorac, prof.

Tiraž: 1.000 primjeraka

PREDGOVOR

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam Zbornik radova koji je rezultat izlaganja na naučnom skupu „Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Re publici Srpskoj“ održanom 10-11.12.2010. godine u Banjoj Luci, u organiza ciji Kluba intelektualaca 123, Defendologija centra za bezbjednosna, so ciološka i kriminološka istraživanja i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, a uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske. U Zborniku autori su multidisciplinarnim pristu pom svestrano sagledali probleme nezaposlenosti u Republici Srpskoj sa težištem na teme kao što su: Nezaposlenost i socijalna isključenost, Ne zaposlenost i siromaštvo kao oblici društvene i egzistencijalne is ključenosti – primjer Republike Srpske, Uzroci, vrste i posljedice neza poslenosti, Konceptualni i metodološki problemi istraživanja neza poslenosti i sive ekonomije u Republici Srpskoj, Socijalna, pravna i moralna država mogu riješiti nezaposlenost, Nezaposlenost i činioci nezaposlenosti u Republici Srpskoj, Preduzetničke invencije i inova cije u funkciji zapošljavanja, Inflacija, nezaposlenost i globalna eko nomska kriza, Kuda vodi ovaj put, Korelacija (ne)zaposlenosti, socijalne bezbednosti i nacionalne bezbednosti, Aktuelna problematika nezapos lenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske, O fe minizmu i nezaposlenosti žena u Bosni i Hercegovini, Nezaposlenost u Republici Srpskoj s posebnim osvrtom na stanje u OS BiH po pitanju ove problematike, Moguća strategija zapošljavanja u oblasti fizičke kultu re, Stafing ljudskih resursa u sportu i fizičkom vaspitanju, Zapošlja vanje i društveno uključivanje invalida u Republici Srpskoj i okruženju - trenutno stanje i perspektive, Nekoliko teza o fenomenu nezaposlenos ti u republici srpskoj danas – plaidoyer za jednu redizajniranu solidaris tičku i eklekticističku opciju, Aktuelni trenutak nezaposlenosti, Us tavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava u Bosni i Hercegovi ni kao osnov prevazilaženja nezaposlenosti, Nezaposlenost kao faktor ugrožavanja ljudske bezbednosti, Mladi, nezaposlenost i devijantne poja ve, Nezaposlenost i ljudska prava, Društveni značaj aktivne politike tr žišta rada, Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2010-2014 – pers pektive i izazovi u oblasti zapošljavanja, Psihosocijalni aspekti neza poslenosti, Globalni generatori nezaposlenosti i krnja egzistencija, Od ideje do profita – problemi nezaposlenosti, Aktuelni trenutak nezapos-lenosti, Aktuelno stanje nezaposlenosti u zemljama tranzicije i u raz vijenim zemljama, Zapošljavanje i prava nezaposlenih u Republici Srps koj, Veza između nezaposlenosti i ostvarivanja osnovnih ljudskih prava, Savjeti za podršku pri zapošljavanju i javno zagovaranje, Aktuelno stanje i osnovne karakteristike nezaposlenosti u Republici Srpskoj. Uvaženi autori i prisutni na naučnom skupu ukazali su, između ostalog, da siro maštvo i socijalna nepravda mogu ozbiljno ugroziti stabilnost Republi ke Srpske. Pitanja nezaposlenosti, kao generator siromaštva u Republi ci Srpskoj, neophodno je urgentno rješavati. Većina nezaposlenih su ljudi bez nade, a institucije sistema i nosioci vlasti trebaju pokazati više razumijevanja i solidarnosti za rješavanje ovog složenog društvenog pro blema. Univerzalno opredjeljenje treba da bude da se svim građanima da šansa, a onda će se pokazati sve različitosti. Bogatstvo društava i drža va u tranziciji treba da bude u različitostima, kulturnom, ekonomskom, političkom, socijalnom, moralnom i svakom drugom razvoju, razvoju u in teresu svih građana...

 

Glavni i odgovorni urednici

"Defendologija" je teorijsko - stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja

Izdanja Defendologija centra možete naručiti redovnim ili putem elektronske pošte: defendo@blic.net.

Izdanja Defendologija centra, u cjelosti su dostupna samo ukoliko ih kupite.

Cijena knjige je 20 KM.

Naručeni primjerak knjige, biće Vam dostavljen po izvršenoj uplati na žiro račun Defendologija centra.

ddinvention® 2006. - 2011. Sva prava zadržana